Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: My ID+, Nederrij 32, 2200 Herentals, België BE0701498456

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Ze zijn te raadplegen op de in art. 2 vermelde website van de ondernemer.

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 3 - Aanbod

Alle offertes van de ondernemer zijn vrijblijvend en de ondernemer is pas gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering ervan begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 - De overeenkomst

Onder voorbehoud van lid 4, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding van de ondernemer van de bestelling.
De ondernemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij aankoop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer terugbezorgen, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht wanneer het gaat om producten die:
• op maat van de consument gemaakt werden; of

• door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; of

• duidelijk persoonlijk van aard zijn; of

• door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; of

• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 6 - Prijs

De ondernemer behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.

Desalniettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de consument redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in de bevestiging van de bestelling. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last, noch gehoudenheid van de ondernemer tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW doch exclusief transport- en/of leveringskosten.
De goederen worden pas geleverd nadat de prijs volledig betaald werd door de consument. Indien de ondernemer afwijkingen hierop zou toestaan, blijven de geleverde goederen eigendom van de ondernemer tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de ondernemer zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de consument.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

De waarborg van de ondernemer beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. De ondernemer staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout en is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de consument geleden.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Leveringen worden pas uitgevoerd door de ondernemer nadat de prijs van de te leveren goederen volledig betaald werd door de consument. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Fouten zijn voor rekening van de consument. Leveringen kunnen enkel gebeuren in de landen aangeduid op de website van de ondernemer.

De ondernemer zal aanvaardde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en overschrijding ervan geeft de consument geen enkel recht om de overeenkomst te ontbinden, noch op enige schadevergoeding.

In geval de ondernemer de levering niet kan uitvoeren en de consument hiervan verwittigd heeft, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na zulke verwittiging, terugbetalen. De consument heeft geen enkel recht op enige andere vergoeding in dit geval.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de ondernemer, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. Na betaling van de factuur zal de ondernemer het nodige doen om de betaalde goederen te leveren.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten beloop van 10% van de openstaande bedragen.

De ondernemer behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de consument op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de consument te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de consument, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van de ondernemer om zich later op deze tekortkoming te beroepen. De betalingsmogelijkheden voor de consument zijn als volgt:

• Kredietkaart: Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact • Bankoverschrijving

De ondernemer verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de consument van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de webshop door de consument zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem, behoudens grove schuld of opzet vanwege de ondernemer, zijn aangestelden of lasthebbers. Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de consument uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de ondernemer geen partij in de relatie tussen de consument en de beheerder van het betaalsysteem.

Artikel 10 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de consument
De consument erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat:
• De producten die aangeboden worden door de ondernemer medische identificatie juwelen zijn;

• De meeste producten bestaan uit een juweel en een identificatieplaatje

(hiernagenoemd ‘tag’);
• Het tag gegraveerd kan worden met bepaalde informatie;
• Deze informatie door de consument aan de ondernemer dient overgemaakt te worden;

• De consument bij elke levering dient te controleren of het betreffende tag correct gegraveerd werd;

• Elke foutieve gravering binnen 2 dagen na levering schriftelijk gemeld dient te worden aan de ondernemer (per e-mail, fax of aangetekend schrijven) bij gebreke waaraan de gegraveerde informatie geacht wordt correct te zijn;

• In geval van een tijdig gemelde foutieve gravering, de ondernemer een nieuw tag zal graveren met daarin de door de consument opgegeven informatie en dat dit gratis zal gebeuren indien de consument kan bewijzen dat de ondernemer een fout heeft begaan bij de initiële gravering;

• De ondernemer geen enkele verantwoordelijkheid draagt aangaande de door de consument opgegeven en op het tag gegraveerde informatie en dat de consument de volle verantwoordelijkheid draagt aangaande de correctheid van deze informatie en de ondernemer dienaangaande dient te vrijwaren tegen elke aanspraak;

Artikel 11 – Klachtenregeling

Behoudens hetgeen gesteld in art. 10 aangaande correcte gravering van de tag, dienen klachten, om ontvankelijk te zijn, bij de ondernemer toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, vier (4) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de consument dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Overmacht

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport,stakingen,lock-outs,werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de ondernemer, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 13 – Privacy

Door te bestellen op de internet site van de ondernemer, staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de consument zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De ondernemer zal de gegevens niet overmaken aan derden. De consument heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De consument heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

De ondernemer respecteert hierbij de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst worden beheerst door Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de rechtbanken van Antwerpen.